FLORA EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ (ÖZEL ERSEV OKULLARI) AYDINLATMA METNİ

FLORA EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ  (ÖZEL ERSEV OKULLARI) AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

Flora Eğitim Kurumları Anonim Şirketi  (“İşyeri”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Flora Eğitim Kurumları Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres   : Yukarı Dudullu Mah. Metanet Sok. No:6/1  Ümraniye/İstanbul

Telefon : 0216 540 64 84

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Çalışan, çalışan adayı, öğrenci, mezun, veli, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısı, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, veli/vasi/temsilci ve ziyaretçilere ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri / Çalışanlar ve çalışan adayları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar / Çalışanlar ve çalışan adayları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İletişim / Çalışanlar, çalışan adayları, öğrenciler, mezunlar, veliler ve tedarikçiler için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Kimlik / Çalışanlar, çalışan adayları, öğrenciler, mezunlar, veliler ve tedarikçiler için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, mal hizmet satın alım süreçlerinin yönetilmesi, hukuk işlerinin takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, hizmetin ifası
 • Mesleki deneyim / Çalışanlar ve çalışan adayları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, ürün hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans / Çalışanlar, çalışan adayları, öğrenciler, mezunlar, veliler ve tedarikçiler için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Sağlık bilgileri / Çalışanlar, çalışan adayları, öğrenciler, mezunlar, veliler ve tedarikçiler için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hizmetin ifası
 • Özlük / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Fiziksel mekân güvenliği / Fiziksel mekân güvenliğinin temini

 

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş akdi ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi amacıyla aktarılanlar ve bunların aktarıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır:

 • Kimlik / Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Erse Eğitim Kurumları Limited Şirketi, Ersev Okulları Anonim Şirketi avukat, mali müşavir, tedarikçiler
 • Mesleki deneyim / Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Erse Eğitim Kurumları Limited Şirketi, Ersev Okulları Anonim Şirketi avukat,mali müşavir
 • Finans / Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Erse Eğitim Kurumları Limited Şirketi, Ersev Okulları Anonim Şirketi avukat, mali müşavir
 • Sağlık bilgileri / Sosyal Güvenlik Kurumu, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Milli Eğitim Bakanlığı, Erse Eğitim Kurumları Limited Şirketi, Ersev Okulları Anonim Şirketi avukat, tedarikçiler, özel sigorta şirketleri
 • Fiziksel mekân güvenliği / Milli Eğitim Bakanlığı, Erse Eğitim Kurumları Limited Şirketi, Ersev Okulları Anonim Şirketi avukat, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Özlük / Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Milli Eğitim Bakanlığı, Erse Eğitim Kurumları Limited Şirketi, Ersev Okulları Anonim Şirketi avukat, mali müşavir

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Çalışan, çalışan adayı, öğrenci, mezun, veli, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, ürün veya hizmet alıcısı, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, veli/vasi/temsilci ve ziyaretçilere ait kişisel veriler aşağıda belirtilen yollarla toplanmaktadır:

 • Çalışanlara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla
 • Çalışan adayının özgeçmişi, ilgili kişinin fiziksel ortamda özgeçmişini teslim etmesi veya e-posta benzeri sanal yöntemlerle göndermesi yoluyla
 • Tedarikçi yetkilisi ve çalışanına ait kişisel veriler otomatik olmayan yöntemlerle
 • Öğrencilere/Öğrenci adaylarına/ Velilerine ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda form doldurması ve kişisel verilerini sözlü olarak beyan etmesi ve internet sitesi aracılığıyla form doldurulması yoluyla
 • Ziyaretçilere ve potansiyel ürün hizmet alıcılarına ait kişisel veriler sözlü olarak beyan edilmesi yoluyla

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep; bu aydınlatma metninin 2/a, 2/b/, 2/f ve 2/h fıkraları için aşağıdadır:

-Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

2/c, 2/d, 2/h fıkraları için aşağıdadır:

-Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2/e fıkrası için hukuki sebep açık rıza alınmasıdır.

2/g fıkrası için ise hukuki sebep açık rıza alınmasıdır.

2/i fıkrası için ayrıca, herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla işlenmesinin gerekli olması sebebi de mevcuttur.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 1 yıl
 • Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 1 yıl
 • İletişim / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl / Öğrenciden, öğrenci adayından, veliden edinilmesinden itibaren 10 yıl
 • Kimlik / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl / Öğrenciden, öğrenci adayından, veliden edinilmesinden itibaren 10 yıl
 • Mesleki deneyim / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 • Finans / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 • Sağlık bilgileri / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl / İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işlenen verilerde iş ilişkisi sona erdikten sonra 15 yıl / Öğrenciden, öğrenci adayından, veliden edinilmesinden itibaren 10 yıl
 • Askerlik durumu İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 • Özlük / İş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
 • Fiziksel mekân güvenliği / 1 ay
 • Özgeçmiş / Elde edilmesinden itibaren 1 yıl

 

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımızla;

Flora Eğitim Kurumları Anonim Şirketi