Öğrenme Modeli

ERSE ÖZGÜN ÖĞRENME MODELİ

ERSE Okulları olarak her öğrencimize bir başarı öyküsü yazma amacıyla çıktığımız yolda bugünün çocuklarını yarının yaşam durumlarına hazırlamaktayız. Kurulduğumuzdan bugüne sürekli gelişim ilkesi gereği kurumsal gelişimimizi en iyiye ulaşma çabası ve arayışıyla sürdürmekteyiz. Bu gelişimi hızla değişen çağın ihtiyaçlarına, bilimin doğrularına, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun biçimde, alanında uzman akademisyenler ve eğitim personeli iş birliği içinde yürütmekteyiz.

ERSE Okulları’nda, öğrencilerin akademik gelişimlerini sağlayabilmek için MEB temelli farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş, özgün bir müfredat uygulanacaktır. Konusunda uzman akademisyenler danışmanlığında hazırlanan “ERSE Özgün Öğrenme Modeli”, akademik gelişim süreçlerinde tüm yönleriyle öğrenciyi merkeze almaktadır. ERSE Okulları Özgün Müfredatı, öğrencinin temel dersler olan Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler gibi derslerde başarılı olabilmeleri için gereken becerileri üst seviyede kazandırırken onları aynı zamanda bir adım öne geçirecektir.  Temel derslerin yanındaki diğer derslerde de çocuklarımızın çok yönlü gelişimini sağlamak en önemli amacımızdır.

Farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş müfredat öğrencilere neler kazandırır?

Eğitim modelimiz öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarından yola çıkarak, her öğrenciyi sahip olduğu hazır bulunuşluklarına göre üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan Farklılaştırılmış Öğrenme yaklaşımını temel alır.

Bunun birlikte:

 • Öğrenme sürecini merak duygusuna ve araştırmaya dayalı olarak gerçekleştirir,
 • Etkin düşünme becerileri geliştirmeyi amaçlar,
 • yüzyılın becerileri olan iletişim, yaratıcılık, iş birliği, inovatif düşünme kavramlarının gelişimini destekler,
 • Özgüven ve kendini tanıma becerilerini geliştirir,
 • Birey merkezli ve bireysel farklılıklara duyarlıdır,
 • Gözleme, araştırmaya, keşfetmeye önem verir,
 • Sorumluluk becerilerinin gelişmesini destekler,
 • Gerçek yaşam deneyimlerini kullanır ve öğrencilerin hayatı tanımalarını sağlar ve aile katılımını destekler.

Türkçe

Türkçe programı; okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört temel beceri üzerine yapılandırılır. Türkçe derslerinde öğrencilerin Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli ve özenli kullanmaları, okuduğunu doğru anlamaları, analiz ve sentez yapmaları, yaratıcı düşünebilen, sorgulayabilen, eleştirel bakış açısına sahip olmaları, sadece akademik değil, sosyal alanda da dilin işlevinin farkında olmaları sağlanır.

Matematik

Matematik öğretiminde öğrencilerinin matematik becerisini en üst seviyeye taşımak için sarmal öğrenme modeli uygularlar, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme, bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma, problem çözme, problem kurma, veri toplama ve analizini yapma gibi çeşitli zihinsel ve üst düzey becerileri kazanmaları amaçlanır. Ayrıca öğrencilerin temel kavram ve becerilerinin kazanılması yanı sıra matematiksel düşünmeyi, genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu fark etmeleri hedeflenir.

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerimizin bilimsel düşünmesini sağlayacak, yaşamsal becerileri kazandıracak,  yaratıcılıklarını geliştirecek içerikler ve STEM etkinlikleri kullanılır. Öğrencilerimiz ezbercilikten uzak, bilimsel süreç becerilerini geliştirerek soru sormayı ve problem çözmeyi, gözlem yapmayı, hipotez kurmayı, veriler toplayıp analiz yapmayı, sonuç elde edip genellemelere varmayı öğrenirler. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz fen laboratuvarlarını aktif bir şekilde kullanırlar. Disiplinler arası çalışmalarla doğa ve topluma karşı sorumluluk bilincini geliştirecek çalışmalar yaparak mühendislik, teknoloji, toplum ve çevre ile ilişkisine yönelik anlayışı benimserler.

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilerin kendi kültürel ögelerini, birey-toplum-çevre-teknoloji etkileşimini, yerelden evrensele hareketle evrendeki kültürel çeşitliliğin farkına varmaları ve bu çeşitliliğe saygı duymaları amaçlanmıştır. Öğrencilerin içinde yaşadıkları yerel, ulusal ve küresel toplulukları daha iyi anlamaları, bu topluluklara aktif olarak katılmaları ve katkı sağlamaları için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri geliştirmeleri, böylelikle bilinçli birer yurttaş olmaları öğretim programının hedefleri arasındadır. Öğretim programları bireysel, toplumsal, ekonomik ve bilimsel alanlarda yaşanmakta olan değişim ve gelişime bağlı olarak belirli aralıklarla güncellenmektedir. Bireyin var olan deneyimlerini dikkate alan, yaşama etkin katılımını, doğru karar vermesini, sorun çözmesini destekleyici ve geliştirici bir bakış doğrultusunda öğrenci merkezli yaklaşımlar ön plana çıkarmaktır.

Ölçme Değerlendirme Süreçleri

ERSE Okullarında temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmek ve bunu ölçme değerlendirme süreçleri ile takip ederek velilerimizle paylaşmaktır.

Öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarla öğretim programının kazanımları değerlendirilir ve öğrencilerimizden beklenen bilgi, beceri ve tutumların kazanım düzeyleri belirlenir.

Yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek amacıyla hazırbulunuşluk değerlendirmeleri ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlanır, yıl içinde öğrencinin akademik gelişimi takip edilir ve “Kazanım Tarama Değerlendirme” uygulamaları yapılır. Değerlendirme analizlerine göre etüt, grup ya da bireysel destek çalışmaları yapılır.

Akademik Gelişim Raporu (AGR)

İlkokul ölçme değerlendirme süreçleri içinde Akademik Gelişim Raporu ile öğrencilerin sınıf seviyelerinde yer alan tüm kazanımları K12 aracılığıyla raporlanır.  Akademik Gelişim Raporu her dönem sonu velilerimizle paylaşılır.

ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi

ERSE Okulları okulculuk tecrübesini dershane sistemiyle profesyonel bir biçimde entegre ederek ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi ile akademik çalışmalarını uygular ve ortaöğretime geçiş sürecinde öğrencilerini bir sonraki eğitim-öğretim basamağına en donanımlı şekilde hazırlamayı amaç edinir.

ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi, Nişantaşı Özel Eğitim Kurslarının tecrübeli eğitimci kadrosundan oluşan bir sınava hazırlık birimidir. Birim merkezi sınav tercih sonuçlarının açıklandığı son güne kadar yapılacak tüm çalışmaların uygulanmasından sorumludur.  ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi çatısı altında aşağıdaki çalışmalar yapılır;

 • Akademik Çalışmalar
 • Yoğunlaştırılmış Ders Saatleri
 • Sınav Uygulamaları
 • Ödev Uygulamaları
 • Etüt Uygulamaları
 • Sınıf Etütleri
 • Bireysel Etütler
 • Oda Çalışmaları
 • Hafta İçi Akademik Eksik Tamamlama Çalışmaları
 • İleri Seviye Çalışmalar
 • Kurs Programı
 • Soru Çözüm Saati
 • Akademik Kurul Toplantıları
 • Sınava Özel Rehberlik Çalışmaları

İNGİLİZCE

Erse Okullarında İngilizce dil öğretiminde Ortak Avrupa Dil Çerçeve Planı (Common European Framework-CEF) esas alınmaktadır. Öğretim tekniği olarak en etkili yöntem olan İletişimsel Yöntem kullanılmaktadır. Öğrencilerin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamaya dökmeleri esas amacımızdır. Öğrenciler dili bir bütün olarak görürler ve görsel, işitsel, dokunsal zeka gereksinimleri göz önünde tutularak kullanılan ders araç-gereçleri ile dili sosyal ortamlarda öğrenirler.

Erse Okullarında İngilizce öğretiminde çeşitli yöntemlerden yararlanma düşüncesine dayanan ve birleştirici bir anlayış esastır. Bu yönteme tasarlanan, görsel, işitsel etkinliklerde Yabancı Dil iletişim aracı olarak kullanılır. Öğrencilere Yabancı Dil parça parça değil bütün olarak öğretilir. Bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılır. Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir.

Düzenli yapılan kurum içi ölçme değerlendirme çalışmaları ve yine belirli zamanlarda yapılan uluslararası ölçme değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerimizin İngilizce gelişimini sürekli takip edilir ve desteklenir. 2.sınıftan başlayarak öğrencilerimiz yıl boyunca çalışarak yabancı dil eğitimi konusunda uluslararası geçerliliğe sahip olan Cambridge Assessment Young Learners of English sınavlarına hazırlanırlar.