Öğrenme Modeli

ERSE ÖZGÜN ÖĞRENME MODELİ

ERSE Okulları olarak her öğrencimize bir başarı öyküsü yazma amacıyla çıktığımız yolda bugünün çocuklarını yarının yaşam durumlarına hazırlamaktayız. Kurulduğumuzdan bugüne sürekli gelişim ilkesi gereği kurumsal gelişimimizi en iyiye ulaşma çabası ve arayışıyla sürdürmekteyiz. Bu gelişimi hızla değişen çağın ihtiyaçlarına, bilimin doğrularına, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun biçimde, alanında uzman akademisyenler ve eğitim personeli iş birliği içinde yürütmekteyiz.

ERSE Okulları’nda, öğrencilerimizin akademik gelişimleri için MEB temelli farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş, özgün bir eğitim programı uygulanmaktadır. Konusunda uzman akademisyenler danışmanlığında hazırlanan “ERSE Özgün Öğrenme Modeli”, akademik gelişim süreçlerinde tüm yönleriyle öğrenciyi merkeze almaktadır. ERSE Okulları Özgün Eğitim Programı, öğrencinin temel dersler olan Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler gibi derslerde başarılı olabilmeleri için gereken becerileri üst seviyede kazandırmayı amaçlar. Hedefimiz temel derslerin yanında diğer derslerde de çocuklarımızın çok yönlü gelişimini sağlamaktır.

Farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş müfredat öğrencilere neler kazandırır?

Eğitim modelimiz öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarından yola çıkarak, her öğrenciyi sahip olduğu hazır bulunuşluklarına göre üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan Farklılaştırılmış Öğrenme yaklaşımını temel alır.

Bunun birlikte:

 • Öğrenme sürecini merak duygusuna ve araştırmaya dayalı olarak gerçekleştirir,
 • Etkin düşünme becerileri geliştirmeyi amaçlar,
 • yüzyılın becerileri olan iletişim, yaratıcılık, iş birliği, inovatif düşünme kavramlarının gelişimini destekler,
 • Özgüven ve kendini tanıma becerilerini geliştirir,
 • Birey merkezli ve bireysel farklılıklara duyarlıdır,
 • Gözleme, araştırmaya, keşfetmeye önem verir,
 • Sorumluluk becerilerinin gelişmesini destekler,
 • Gerçek yaşam deneyimlerini kullanır ve öğrencilerin hayatı tanımalarını sağlar ve aile katılımını destekler.

 

Türkçe

Okulumuzda Türkçe öğretimi, sözlü ve yazılı dil becerilerinin gelişimine ek olarak metinler arası düşünme, anlama, sorgulama, sentez yapma, değerlendirme ve tartışma gibi zihinsel becerilerin de kazanımını hedefler. Yürütülen çalışmalarla öğrencilerimizin okumayı alışkanlık haline getirmeleri ve entelektüel zevki gelişmiş bireyler olarak olayları farklı açılardan değerlendirmeleri amaçlanır.

Türkçe dersinde en önemli amacımız; Türk ve Dünya Edebiyatının klasik ve çağdaş sanatçılarını, eserlerini tanıyan; bu eserleri analiz edebilen ve değerlendiren, edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisini kavrayabilen, Türkçeye saygılı, Türkçeyi doğru ve etkili kullanan, dil sevgisi ve anadil bilinci, duyarlılığı gelişmiş, eser temelli bir anlayışla farklı metin türleri üzerinden yaşam boyu sürdürüp geliştireceği bir dil yetisi kazanmış bireyler yetiştirmektir. 

Öğrencilerimizle öykü, şiir, kompozisyon gibi yarışmalara katılıp alanında uzman yazarlarımızla görüşmeler sağlarız. Münazara yarışmaları, kitap kumbarası oluşturma, unutulmaya yüz tutmuş yöresel kelimeleri derleyip, sözlük oluşturma, herhangi bir yazar veya şairin hayatı hakkında ayrıntılı araştırma, röportaj yaparak biyografik albüm, köşe oluşturma, yaşadığınız şehirdeki iş yeri adlarındaki yabancı sözcüklerin fotoğraflarını çekip yerine Türkçe kökenli kelimeler önerme gibi proje ve etkinlikler gerçekleştiririz.

Online eğitim programımız öğrencilerimizi daha çok merak etmeye, araştırmaya, üretmeye ve paylaşmaya teşvik etmektedir. Öğrencilerimiz özgün ve çok yönlü düşünme, muhakeme etme, bireysel ve kolektif çalışma gibi temel becerilerini geliştirirken zorluklar karşısında direnç göstermeyi ve hata yapmaktan korkmamayı öğrenmektedir. Samimiyet ve güvene dayalı bir ortamda, her biri kendi yolunu çizmek üzere önemli adımlar atmaktadır.

Matematik

Erse Okullarında Matematik öğretimindeki en temel amaç; öğrencilerin analitik düşünme becerilerinin gelişimini sağlamaktır. Matematiği öğretmek; temel kavram ve becerilerinin kazanılması yanı sıra matematiksel düşünmeyi, genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu fark etmelerini hedeflemektedir. Hayatında matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen bireyler yetiştirmektir.

Dersler, "basitten karmaşığa" ve "somuttan soyuta" ilkelerine uyularak işlenmektedir. Matematik derslerinde konuların somut materyallerle ve akıllı tahta yardımıyla işlenmesine özen gösterilir. Öğretmenlerimizin hazırladığı çeşitli uygulamalardan yararlanılır. Her öğrencinin farklı yöntemlerle bilgiye ulaşma ve bilgiyi kayıt etme tarzına sahip olması mantığına dayanarak dersler görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme stillerine dayanarak işlenmektedir. Uzaktan eğitimin gerektirdiği teknoloji kullanımına önem vererek, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlayan oyunlardan ve çeşitli eğitici platformlardan yararlanılır.

Dönem sonuna kadar yapılan sınav ve ödevlendirmeler ile öğrencilerimizin akademik gelişim süreci takip edilir ve gerekli durumlarda tamamlayıcı çalışmalar yapılarak süreç kontrol altında tutulur. Ölçme ve değerlendirme sürecinde proje ve performans ödevleri, açık uçlu sınavlar ve çoktan seçmeli sınavlar kullanılır. Böylece öğrencilerin çok yönlü değerlendirilmesi sağlanır. Öğretmenlerimiz öğrenme basamaklarını hem klasik sınavlarla hem de test sınavlarıyla tespit edip, değerlendirme sonuçlarını analiz ederek geriye dönük etüt çalışmaları yapar.

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerimizin bilimsel düşünmesini sağlayacak, yaşamsal becerileri kazandıracak,  yaratıcılıklarını geliştirecek içerikler ve STEM etkinlikleri kullanılır. Öğrencilerimiz ezbercilikten uzak, bilimsel süreç becerilerini geliştirerek soru sormayı ve problem çözmeyi, gözlem yapmayı, hipotez kurmayı, veriler toplayıp analiz yapmayı, sonuç elde edip genellemelere varmayı öğrenirler. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz fen laboratuvarlarını aktif bir şekilde kullanırlar. Disiplinler arası çalışmalarla doğa ve topluma karşı sorumluluk bilincini geliştirecek çalışmalar yaparak mühendislik, teknoloji, toplum ve çevre ile ilişkisine yönelik anlayışı benimserler.

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilerin kendi kültürel ögelerini, birey-toplum-çevre-teknoloji etkileşimini, yerelden evrensele hareketle evrendeki kültürel çeşitliliğin farkına varmaları ve bu çeşitliliğe saygı duymaları amaçlanmıştır. Öğrencilerin içinde yaşadıkları yerel, ulusal ve küresel toplulukları daha iyi anlamaları, bu topluluklara aktif olarak katılmaları ve katkı sağlamaları için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri geliştirmeleri, böylelikle bilinçli birer yurttaş olmalarıyla birlikte Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak, öğretim programı hedeflenmektedir.

Öğretim programları bireysel, toplumsal, ekonomik ve bilimsel alanlarda yaşanmakta olan değişim ve gelişime bağlı olarak belirli aralıklarla güncelleşmektedir. Bireyin var olan deneyimlerini dikkate alan, yaşama etkin katılımını, sorun çözmesini destekleyici ve geliştirici, doğru karar vermesini sağlayan bir bakış  açısı doğrultusunda öğrenci merkezli yaklaşımlar ön plana çıkarmaktır. En önemli amacımız bilgiyi öğrenip yorumlamakla birlikte  Semep, Kardeş Okula Yardım Kampanyası, Google Kodlama, Eko Okul gibi projelerde aktif görev alan ve bu gibi projeleri tasarlayabilecek birikime sahip bireyler yetiştirmektir.

Ölçme Değerlendirme Süreçleri

ERSE Okullarında temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmek ve bunu ölçme değerlendirme süreçleri ile takip ederek velilerimizle paylaşmaktır.

Öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarla öğretim programının kazanımları değerlendirilir ve öğrencilerimizden beklenen bilgi, beceri ve tutumların kazanım düzeyleri belirlenir.

Yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek amacıyla hazırbulunuşluk değerlendirmeleri ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlanır, yıl içinde öğrencinin akademik gelişimi takip edilir ve “Kazanım Tarama Değerlendirme” uygulamaları yapılır. Değerlendirme analizlerine göre etüt, grup ya da bireysel destek çalışmaları yapılır.

Akademik Gelişim Raporu (AGR)

İlkokul ölçme değerlendirme süreçleri içinde Akademik Gelişim Raporu ile öğrencilerin sınıf seviyelerinde yer alan tüm kazanımları K12 aracılığıyla raporlanır.  Akademik Gelişim Raporu her dönem sonu velilerimizle paylaşılır.

ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi

ERSE Okulları okulculuk tecrübesini dershane sistemiyle profesyonel bir biçimde entegre ederek ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi ile akademik çalışmalarını uygular ve ortaöğretime geçiş sürecinde öğrencilerini bir sonraki eğitim-öğretim basamağına en donanımlı şekilde hazırlamayı amaç edinir.

ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi, Nişantaşı Özel Eğitim Kurslarının tecrübeli eğitimci kadrosundan oluşan bir sınava hazırlık birimidir. Birim merkezi sınav tercih sonuçlarının açıklandığı son güne kadar yapılacak tüm çalışmaların uygulanmasından sorumludur.  ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi çatısı altında aşağıdaki çalışmalar yapılır;

 • Akademik Çalışmalar
 • Yoğunlaştırılmış Ders Saatleri
 • Sınav Uygulamaları
 • Ödev Uygulamaları
 • Etüt Uygulamaları
 • Sınıf Etütleri
 • Bireysel Etütler
 • Oda Çalışmaları
 • Hafta İçi Akademik Eksik Tamamlama Çalışmaları
 • İleri Seviye Çalışmalar
 • Kurs Programı
 • Soru Çözüm Saati
 • Akademik Kurul Toplantıları
 • Sınava Özel Rehberlik Çalışmaları

İngilizce

 

Erse Okullarında İngilizce dil öğretiminde Ortak Avrupa Dil Çerçeve Planı (Common European Framework-CEF) esas alınmaktadır. Öğretim tekniği olarak en etkili yöntem olan İletişimsel Yöntem kullanılmaktadır. Öğrencilerin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamaya dökmeleri esas amacımızdır. Öğrenciler dili bir bütün olarak görürler ve görsel, işitsel, dokunsal zeka gereksinimleri göz önünde tutularak kullanılan ders araç-gereçleri ile dili sosyal ortamlarda öğrenirler.

Erse Okullarında İngilizce öğretiminde çeşitli yöntemlerden yararlanma düşüncesine dayanan ve birleştirici bir anlayış esastır. Bu yönteme tasarlanan, görsel, işitsel etkinliklerde Yabancı Dil iletişim aracı olarak kullanılır. Öğrencilere Yabancı Dil parça parça değil bütün olarak öğretilir. Bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılır. Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir.

Düzenli yapılan kurum içi ölçme değerlendirme çalışmaları ve yine belirli zamanlarda yapılan uluslararası ölçme değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerimizin İngilizce gelişimini sürekli takip edilir ve desteklenir. 2.sınıftan başlayarak öğrencilerimiz yıl boyunca çalışarak yabancı dil eğitimi konusunda uluslararası geçerliliğe sahip olan Cambridge Assessment Young Learners of English sınavlarına hazırlanırlar.