Kişisel Veriler İşleme

KVK AYDINLATMA METNİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE
İLGİLİ BİLGİLENDİRME, BEYAN ve ONAY FORMU
Okullarımız, gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletilmiş olan kişisel
bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. Bu nedenle, yürürlükte bulunan
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” ve bu kanunda belirtilen bir takım tanımlar
hakkında bilgilendirme yapmak isteriz:
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek
veya tüzel kişiyi,
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
KVKK kapsamında Okullarımız veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Okullarımız, partnerlerimiz,
internet sitemiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer başka kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel
nitelikli kişisel verilerinizi; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedebilir, değiştirilebilir,
güncelleyebilir, periyodik olarak kontrol edebilir, yeniden düzenleyebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri
amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edebilir, kanuni ya da
hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Okullarımızın birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu
kamu kurum ve kuruluşlarla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel
kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile paylaşabilir, kanuni ya da hizmete bağlı
fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere
işleyebilir.
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar
doğrultusunda Okul olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu
kapsamda Okullarımızın sözleşme ve kanundan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde
yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK m.5 ve
m.6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla da
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
HAKLARINIZ :
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, KVKK m.11 çerçevesinde Okullarımıza başvurarak;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki
beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.
KKVK’ na uygun olarak Okulunuz ve Okulunuz adına partnerleriniz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere
her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol
edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili
kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde
Okulunuzun birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya
Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile
Okulunuz ve/veya Grup Şirketi Okullarınız ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler
halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine,
konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay
veriyorum.