Öğrenme Modeli

ERSE ÖZGÜN ÖĞRENME MODELİ

ERSE Okulları olarak her öğrencimize bir başarı öyküsü yazma amacıyla çıktığımız yolda bugünün çocuklarını yarının yaşam durumlarına hazırlamaktayız. Kurulduğumuzdan bugüne sürekli gelişim ilkesi gereği kurumsal gelişimimizi en iyiye ulaşma çabası ve arayışıyla sürdürmekteyiz. Bu gelişimi hızla değişen çağın ihtiyaçlarına, bilimin doğrularına, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun biçimde, alanında uzman akademisyenler ve eğitim personeli iş birliği içinde yürütmekteyiz.

ERSE Okulları’nda, öğrencilerin akademik gelişimlerini sağlayabilmek için MEB temelli farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş, özgün bir müfredat uygulanacaktır. Konusunda uzman akademisyenler danışmanlığında hazırlanan “ERSE Özgün Öğrenme Modeli”, akademik gelişim süreçlerinde tüm yönleriyle öğrenciyi merkeze almaktadır. ERSE Okulları Özgün Müfredatı, öğrencinin temel dersler olan Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler gibi derslerde başarılı olabilmeleri için gereken becerileri üst seviyede kazandırırken onları aynı zamanda bir adım öne geçirecektir.  Temel derslerin yanındaki diğer derslerde de çocuklarımızın çok yönlü gelişimini sağlamak en önemli amacımızdır.

Farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş müfredat öğrencilere neler kazandırır?

Eğitim modelimiz öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarından yola çıkarak, her öğrenciyi sahip olduğu hazır bulunuşluklarına göre üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan Farklılaştırılmış Öğrenme yaklaşımını temel alır.

Bunun birlikte:

 • Öğrenme sürecini merak duygusuna ve araştırmaya dayalı olarak gerçekleştirir,
 • Etkin düşünme becerileri geliştirmeyi amaçlar,
 • yüzyılın becerileri olan iletişim, yaratıcılık, iş birliği, inovatif düşünme kavramlarının gelişimini destekler,
 • Özgüven ve kendini tanıma becerilerini geliştirir,
 • Birey merkezli ve bireysel farklılıklara duyarlıdır,
 • Gözleme, araştırmaya, keşfetmeye önem verir,
 • Sorumluluk becerilerinin gelişmesini destekler,
 • Gerçek yaşam deneyimlerini kullanır ve öğrencilerin hayatı tanımalarını sağlar ve aile katılımını destekler.

 

Türkçe

Türkçe programı dinleme, okuma, yazma, anlama ve konuşma alanlarını kapsar. Öğrencilerimizin dinlediğini, okuduğunu ve gördüğünü anlayabilmesi, anladığını da sözel, yazılı ve görsel olarak en iyi şekilde anlatabilmesi hedeflenir. Türk ve dünya kültürüne ait çocuk kitapları öğretmenler tarafından belirlenerek Türkçe derslerinde okutulur. Bu kitaplara ait etkinlikler ile öğrencilerin estetik ve sanatsal değerleri fark etmeleri ve evrensel bakış açısı kazanmaları hedeflenir.

Öğrencilerimizin güzel Türkçemizi doğru kullanma ve konuşabilmeleri amacıyla derslerimizde tekerleme, şiir okuma ve ezberleme etkinliklerine yer verilir. Ayrıca “prozodik okuma” çalışmalarımızla öğrencilerimizin akıcı ve anlayarak okumaları sağlanır.

Matematik

Erse Okulları olarak Matematik dergisinde genel amaçlarımız;

 • Öğrencilerimizin problem çözme becerisi geliştirme,
 • Yapıcı, yaratıcı, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma ve geliştirme,
 • Araştırma, inceleme, gözlem ve deney sonuçlarını matematik dili ile yorumlama,
 • Edinilen bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme,
 • Planlı çalışmanın önemini kavrayıp çalışmalarını planlayabilme,
 • Bilim, teknoloji ve matematik arasındaki ilişkiyi kurabilme,
 • Matematiğin toplumun ilerlemesindeki etki ve önemini kavrayabilme,
 •  Sağlıklı düşünmenin gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırma,
 • Olayları mantık zincirlerinde sentezleme, analiz etme ve kavrama,
 • Yaşadığımız evreni anlamada matematiğin önemini kavrayabilme.

Her dersin eğitim programında olduğu gibi matematik eğitiminde de bilişim çağının gerektirdiği teknolojik gelişmelerden yararlanmak, çağı yakalamanın yanı sıra öğrencileri pozitif güdülerken öğrenmeyi de kolaylaştırmaktır.

Bilişim çağında, bilgi toplumlarında sıradan bir eğitim değil, nitelikli ve sürekli eğitim amaçtır. Bu süreçte, odakta “insan” olup amaçlanan, bilgili olmaktan çok “ bilgi üretme” dir. Amacımız doğrultusunda tam öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için çoklu zekâ kuramına uygun, teknolojik destekli, araştırmaya yönelik,  proje ve etkinlik temelli çalışmalar yapılmaktadır. Matematik derslerimiz haftada 5 saat olarak düzenlenmiştir. Zengin ve geniş bir müfredat dâhilinde oluşturulmuş ders planlamaları ile geliştirilmiş materyal ve etkinlikler kullanılarak öğrencilerin bilişsel, duyuşsal gelişimleri sağlanmaktadır. Geleneksel sınıflardan farklı olarak matematik dersliğinde de yapılan derslerimizde içerik, ürün ve süreç ulusal ve uluslararası yöntem tekniklerle farklılaştırılmaktadır. Matematiğin hayatın içindeki yeri öğrenciler tarafından fark edilerek, ders kazanımları analiz-sentez ve ürün ortaya konulması ile içselleştirilmektedir.

Matematik Bölümü olarak; keşfederek öğrenen, yaratıcı, sorgulayıcı, öz güveni yerinde, yorum yapabilen, doğadaki ipuçlarını yakalayarak öğrendiklerini günlük yaşama aktarabilen öğrenciler yetiştirmek en büyük ilkemizdir.

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi dersinde,  öğrencilerimizin öğrenmekten keyif alan, kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık; kendini, milletini, vatanını tanıyan, koruyan ve geliştiren, gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip, değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek, mutlu bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

2. sınıfı bitiren öğrencilerimizin;

 •  Milli bayram ve kutlamalara katılarak milli bilinç geliştirilmesi,
 •  Atatürk’ün hayatıyla ilgili araştırma yapan, öğrendiği olay ve olguları resim ve yazılarla sunabilen,
 •  Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini tanıyan, Atatürk'ü kendisine örnek alan,
 • Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, meslekleri araştıran, öğrendiklerini aktarmak için bilgi teknolojilerini kullanabilen ve öğrendiklerini arkadaşlarına ve ailelerine sunabilen,
 •  Günlük olayları sorgulayarak eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilen,
 •  Bilinçli tüketici davranışları gösterebilen,
 •  Çevre bilinci geliştiren ve çevredeki kaynakları etkili kullanabilen,
 •  Sağlık ve güvenlik kurallarına uyarak sağlığını koruyabilen,
 •  Doğal afetleri bilen, yapılan tatbikatlarda korunma yollarını uygulayabilen,
 •  Okul ve trafik kurallarına uyarak kendisinin ve çevresindekilerin güvenliğine önem veren bireyler olmaları hedeflenmektedir.

Tüm dünyayı etkileyen covid-19 salgını ile uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin Hayat Bilgisi 2.sınıf müfredatlarına ek olarak aşağıdaki başlıklarda yer alan konularla ilgili, konu anlatımları, etkinlikler ve sunumlar planlanmıştır.

 • Virüs nedir?
 • Virüslerden korunma yolları nelerdir?
 • Covid-19 nedir?
 • Koron virüsten korunma yolları nelerdir?
 • Maske, el temizliği ve sosyal mesafenin önemi
 • Doğru maske kullanımı nasıl olmalı?
 • El temizliği nasıl olmalı?
 • Sosyal mesafe kuralları nelerdir?

Sosyal Bilgiler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler programı; Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, İnsanlar – Yerler ve Çevreler, Bilim – Teknoloji ve Toplum, Üretim – Dağıtım ve Tüketim, Etkin Vatandaşlık, Küresel Bağlantılar temalarından oluşur ve dersler ulusal ve evrensel değer ilkelerine göre işlenir.

Sosyal Bilgiler programı; Atatürk’ün temel düşünce ve yeniliklerini benimseyen, cumhuriyet tarihini ve kültürünü kavrayan, demokrasinin anlamını benimseyen, insan haklarına saygı duyan, sosyal becerileri gelişmiş, hak ve sorumluluklarının bilincinde, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Fen Bilimleri

3. Sınıflar Fen Bilimleri programı; Gezegenimizi Tanıyalım, Beş Duyumuz, Kuvveti Tanıyalım, Maddeyi Tanıyalım, Çevremizdeki Işık ve Sesler, Canlılar Dünyasına Yolculuk temalarına göre işlenir.

4. Sınıflarda Fen Bilimleri programı; Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri, Besinlerimiz, Kuvvetin Etkileri,

Maddenin Özellikleri, Aydınlatma ve Ses Teknolojileri, İnsan ve Çevre, Basit Elektrik Devreleri temalarına göre işlenir.

Fen Bilimleri derslerinde, yakın çevresini tanıyan, doğaya ve doğa olaylarına duyarlı, doğada olan değişiklikleri gözlemleyen ve bu durumların bilimsel süreçlerini kullanarak açıklayan bireyler yetiştirmek amaçlanır. Bu amaçlar doğrultusunda 1. sınıftan itibaren laboratuvar ortamında sınıf ve branş öğretmenleri tarafından Fen -Doğa Dersleri işlenir.

Ölçme Değerlendirme Süreçleri

ERSE Okullarında temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmek ve bunu ölçme değerlendirme süreçleri ile takip ederek velilerimizle paylaşmaktır.

Öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarla öğretim programının kazanımları değerlendirilir ve öğrencilerimizden beklenen bilgi, beceri ve tutumların kazanım düzeyleri belirlenir.

Yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek amacıyla hazırbulunuşluk değerlendirmeleri ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlanır, yıl içinde öğrencinin akademik gelişimi takip edilir ve “Kazanım Tarama Değerlendirme” uygulamaları yapılır. Değerlendirme analizlerine göre etüt, grup ya da bireysel destek çalışmaları yapılır.

Akademik Gelişim Raporu (AGR)

İlkokul ölçme değerlendirme süreçleri içinde Akademik Gelişim Raporu ile öğrencilerin sınıf seviyelerinde yer alan tüm kazanımları K12 aracılığıyla raporlanır.  Akademik Gelişim Raporu her dönem sonu velilerimizle paylaşılır.

ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi

ERSE Okulları okulculuk tecrübesini dershane sistemiyle profesyonel bir biçimde entegre ederek ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi ile akademik çalışmalarını uygular ve ortaöğretime geçiş sürecinde öğrencilerini bir sonraki eğitim-öğretim basamağına en donanımlı şekilde hazırlamayı amaç edinir.

ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi, Nişantaşı Özel Eğitim Kurslarının tecrübeli eğitimci kadrosundan oluşan bir sınava hazırlık birimidir. Birim merkezi sınav tercih sonuçlarının açıklandığı son güne kadar yapılacak tüm çalışmaların uygulanmasından sorumludur.  ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi çatısı altında aşağıdaki çalışmalar yapılır;

 • Akademik Çalışmalar
 • Yoğunlaştırılmış Ders Saatleri
 • Sınav Uygulamaları
 • Ödev Uygulamaları
 • Etüt Uygulamaları
 • Sınıf Etütleri
 • Bireysel Etütler
 • Oda Çalışmaları
 • Hafta İçi Akademik Eksik Tamamlama Çalışmaları
 • İleri Seviye Çalışmalar
 • Kurs Programı
 • Soru Çözüm Saati
 • Akademik Kurul Toplantıları
 • Sınava Özel Rehberlik Çalışmaları

İNGİLİZCE

Erse Okullarında İngilizce dil öğretiminde Ortak Avrupa Dil Çerçeve Planı (Common European Framework-CEF) esas alınmaktadır. Öğretim tekniği olarak en etkili yöntem olan İletişimsel Yöntem kullanılmaktadır. Öğrencilerin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamaya dökmeleri esas amacımızdır. Öğrenciler dili bir bütün olarak görürler ve görsel, işitsel, dokunsal zeka gereksinimleri göz önünde tutularak kullanılan ders araç-gereçleri ile dili sosyal ortamlarda öğrenirler.

Erse Okullarında İngilizce öğretiminde çeşitli yöntemlerden yararlanma düşüncesine dayanan ve birleştirici bir anlayış esastır. Bu yönteme tasarlanan, görsel, işitsel etkinliklerde Yabancı Dil iletişim aracı olarak kullanılır. Öğrencilere Yabancı Dil parça parça değil bütün olarak öğretilir. Bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılır. Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir.

Düzenli yapılan kurum içi ölçme değerlendirme çalışmaları ve yine belirli zamanlarda yapılan uluslararası ölçme değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerimizin İngilizce gelişimini sürekli takip edilir ve desteklenir. 2.sınıftan başlayarak öğrencilerimiz yıl boyunca çalışarak yabancı dil eğitimi konusunda uluslararası geçerliliğe sahip olan Cambridge Assessment Young Learners of English sınavlarına hazırlanırlar.