Öğrenme Modeli

ERSE ÖZGÜN ÖĞRENME MODELİ

ERSE Okulları olarak her öğrencimize bir başarı öyküsü yazma amacıyla çıktığımız yolda bugünün çocuklarını yarının yaşam durumlarına hazırlamaktayız. Kurulduğumuzdan bugüne sürekli gelişim ilkesi gereği kurumsal gelişimimizi en iyiye ulaşma çabası ve arayışıyla sürdürmekteyiz. Bu gelişimi hızla değişen çağın ihtiyaçlarına, bilimin doğrularına, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun biçimde, alanında uzman akademisyenler ve eğitim personeli iş birliği içinde yürütmekteyiz.

ERSE Okulları’nda, öğrencilerin akademik gelişimlerini sağlayabilmek için MEB temelli farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş, özgün bir müfredat uygulanacaktır. Konusunda uzman akademisyenler danışmanlığında hazırlanan “ERSE Özgün Öğrenme Modeli”, akademik gelişim süreçlerinde tüm yönleriyle öğrenciyi merkeze almaktadır. ERSE Okulları Özgün Müfredatı, öğrencinin temel dersler olan Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler gibi derslerde başarılı olabilmeleri için gereken becerileri üst seviyede kazandırırken onları aynı zamanda bir adım öne geçirecektir.  Temel derslerin yanındaki diğer derslerde de çocuklarımızın çok yönlü gelişimini sağlamak en önemli amacımızdır.

Farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş müfredat öğrencilere neler kazandırır?

Eğitim modelimiz öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarından yola çıkarak, her öğrenciyi sahip olduğu hazır bulunuşluklarına göre üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan Farklılaştırılmış Öğrenme yaklaşımını temel alır.

Bununla birlikte:

 • Öğrenme sürecini merak duygusuna ve araştırmaya dayalı olarak gerçekleştirir,
 • Etkin düşünme becerileri geliştirmeyi amaçlar,
 • Yüzyılın becerileri olan iletişim, yaratıcılık, iş birliği, inovatif düşünme kavramlarının gelişimini destekler,
 • Özgüven ve kendini tanıma becerilerini geliştirir,
 • Bireysel farklılıklara duyarlıdır,
 • Gözleme, araştırmaya, keşfetmeye önem verir,
 • Sorumluluk becerilerinin gelişmesini destekler,
 • Gerçek yaşam deneyimlerini kullanır ve öğrencilerin hayatı tanımalarını sağlar ve aile katılımını destekler.

Öğrencilerimiz bilgiyi ezberlemek yerine onu üretebilecekleri koşullara bu programlar sayesinde sahip olurlar.

Türkçe

Türkçe programı dinleme, okuma, yazma ve konuşma olarak dört temel beceri üzerine kurulmuştur. Öğrencilerimizin dinlediğini, okuduğunu ve gördüğünü anlayabilmesi, anladığını da sözel, yazılı ve görsel olarak en iyi şekilde anlatabilmesi hedeflenir. Bu beceriler kazandırıldıktan sonra alışkanlığa dönüştürülür. Programımız, Türkçenin zenginliğinin ve ifade gücünün farkında olan ve dilini doğru ve işlevsel kullanabilen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Türk ve dünya kültürüne ait çocuk kitapları öğretmenler tarafından belirlenerek Türkçe derslerinde okutulur. Bu kitaplara ait etkinlikler ile öğrencilerin estetik ve sanatsal değerleri fark etmeleri ve evrensel bakış açısı kazanmaları hedeflenir.

Öğrencilerimizin güzel Türkçemizi doğru kullanma ve konuşabilmeleri amacıyla derslerimizde tekerleme, şiir okuma ve ezberleme etkinliklerine yer verilir. Ayrıca “prozodik ve hızlı okuma” çalışmalarımızla öğrencilerimizin akıcı ve anlayarak okumaları sağlanır.

Dil becerilerini geliştirmek için de yaratıcı yazma programı uygulanmaktadır.

Matematik

Erse Okullarında öğrencilerin bireysel farklılıklarını üst düzeyde destekleyerek zenginleştirilmiş bir “Matematik Dersi Öğretim Programı” uygulanmaktadır.

Erse Okullarında öğrenciler:

 • Matematiksel temel kavramları diğer disiplinlerde kullanabilir.
 • Matematiksel düşünme becerisi ve muhakeme yeteneği kazanır.
 • Problem çözme stratejileri geliştirir ve bunları günlük yaşamdaki problemlerde kullanabilir.
 • Matematiğe yönelik özgüven ve olumlu tutum geliştirebilir.
 • Araştırma yapar, bilgi üretir ve bu bilgiyi kullanabilir.

Matematik Öğretim Programı; Öğretmen merkezli değil, öğrenciyi merkez alan, kavramsal anlamayı sağlayan materyallerle zenginleştirilmiş etkinlikler bütünüdür.

Öğrencilerin matematik derslerinde edindikleri bilgiler üzerinde düşünmeleri, gerektiğinde yaşam içerisinde uygulayabilmeleri, kendileri hakkında farkındalık kazanmaları 21. yüzyılın üst biliş (metacognitive) becerilerindendir. Öğrencilerin matematiğe ilişkin başarısını ve motivasyonunu artırmak amacıyla matematik laboratuvarında materyallerle öğrencilere üst bilişsel stratejileri kullanmalarına fırsat sağlayan etkinlikler uygulanmaktadır.

Matematik dersinde; keşfederek öğrenen, yaratıcı, sorgulayıcı, öz güveni yerinde, yorum yapabilen, doğadaki ipuçlarını yakalayarak öğrendiklerini günlük yaşama aktarabilen öğrenciler yetiştirmek en büyük ilkemizdir.

Erse Okulları olarak Matematik dersinde genel amaçlarımız;

 • Yapıcı, yaratıcı, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma ve geliştirme,
 • Araştırma, inceleme, gözlem ve deney sonuçlarını matematik dili ile yorumlama,
 • Edinilen bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme,
 • Planlı çalışmanın önemini kavrayıp çalışmalarını planlayabilme,
 • Bilim, teknoloji ve matematik arasındaki ilişkiyi kurabilme,
 • Matematiğin toplumun ilerlemesindeki etki ve önemini kavrayabilme,
 • Sağlıklı düşünmenin gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırma,
 • Öğrencilerimizin dört işlem ve dört işlem gerektiren problem çözme becerisi geliştirme,
 • Olayları mantık zincirlerinde sentezleme, analiz etme ve kavrama,
 • Yaşadığımız evreni anlamada matematiğin önemini kavrayabilmelerini sağlamaktır.

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi dersinde,  birey, toplum ve doğa ekseninde temel bilgi, beceri ve değerler kazandırmayı hedefleyen programımıza göre öğrenciler;

 • Aile ve toplumun temel değerlerine sahip olur.
 • Millî, manevi ve insani değerleri yaşantısal hâle getirir.
 • Kişisel gelişimini sağlamak için yapması gerekenlerin farkında olur.
 • Kişisel bakım becerilerini geliştirir.
 • Sağlıklı ve güvenli yaşam sürme bilinci edinir.
 • Sosyal katılım becerisi kazanır.
 • Zamanı ve mekânı algılama becerisi edinir.
 • Kaynakları verimli kullanma becerisi geliştirir.
 • Öğrenmeyi öğrenme becerisi kazanır.
 • Temel düzeyde bilimsel süreç becerilerini kazanır.
 • Ülkesini sever, tarihî ve kültürel değerlerini yaşatmaya istekli olur.
 • Doğaya ve çevreye karşı duyarlı olur.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini amacına uygun olarak kullanır.
 • Kendini ve yaşadığı çevreyi tanır.

Sosyal Bilgiler

 1. Sınıf Sosyal Bilgiler programı; Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, İnsanlar – Yerler ve Çevreler, Bilim – Teknoloji ve Toplum, Üretim – Dağıtım ve Tüketim, Etkin Vatandaşlık, Küresel Bağlantılar temalarından oluşur ve dersler ulusal ve evrensel değer ilkelerine göre işlenir.

Sosyal Bilgiler programı; Atatürk’ün temel düşünce ve yeniliklerini benimseyen, cumhuriyet tarihini ve kültürünü kavrayan, demokrasinin anlamını benimseyen, insan haklarına saygı duyan, sosyal becerileri gelişmiş, hak ve sorumluluklarının bilincinde, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri dersinde genel amacımız; öğrencilerimizin bilim alanındaki potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak, onlarda bilim felsefesi oluşturmak ve onlara özgün bir bakış açısı kazandırmaktır.

Öğrencilerimize içinde bulunduğumuz yüzyılın ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda mühendislik - tasarım becerileri ve temel bilimsel süreç becerilerinin yanı sıra astronomi, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yer Bilimleri alanlarına ait temel bilgiler ile doğal çevrenin keşfedilmesi, uyum içinde yaşanmasına yönelik beceriler kazandırılır.

Fen Bilimleri derslerinde, Fen- Doğa derslerinde laboratuvar ortamında yapılan deneylerle öğrencilerimizde, gözlem yapma, sınıflandırma, tasarlama, ilişki kurma, analiz etme, problem çözme, deney tasarlama, soru sorma model oluşturma ve sonuca varma gibi becerilerin oluşması ve gelişmesi beklenmektedir.

İngilizce

Erse Okullarında İngilizce dil öğretiminde Ortak Avrupa Dil Çerçeve Planı (Common European Framework-CEF) esas alınmaktadır. Öğretim tekniği olarak en etkili yöntem olan İletişimsel Yöntem kullanılmaktadır. Öğrencilerin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamaya dökmeleri esas amacımızdır. Öğrenciler dili bir bütün olarak görürler ve görsel, işitsel, dokunsal zeka gereksinimleri göz önünde tutularak kullanılan ders araç-gereçleri ile dili sosyal ortamlarda öğrenirler.

Erse Okullarında İngilizce öğretiminde çeşitli yöntemlerden yararlanma düşüncesine dayanan ve birleştirici bir anlayış esastır. Bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak derslerde dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir diyaloğu canlandırma yabancı dili farklı ortamlarda kullanma imkânı bulurlar. Bilgiyi anlamlı kullanarak araştırma, sorun çözme, yaratıcılık, keşfetme, eleştirel düşünme ve analiz etme becerilerini geliştirme çalışmaları yapılır.

Öğrencilerimiz derslerde kullanılan materyaller, etkinlikler ve kitaplar aracılığı ile farklı alanlardaki bilgilerine katkı sağlar ve müfredatlar arası bağ kurma ayrıcalığı yaşarlar, Hayat Fen Bilgisi derslerini anadilde edinmiş oldukları kazanımların paralelinde İngilizcenin gerçek yaşamın bir parçası olduğunu görür ve işlenen kavramları doğal bir ortamda deneyimleyerek yabancı dilde de edinirler.

Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir.

Düzenli yapılan kurum içi ölçme değerlendirme çalışmaları ve yine belirli zamanlarda yapılan uluslararası ölçme değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerimizin İngilizce gelişimini sürekli takip edilir ve desteklenir. 2.sınıftan başlayarak öğrencilerimiz yıl boyunca çalışarak yabancı dil eğitimi konusunda uluslararası geçerliliğe sahip olan Cambridge ESOL Young Learners of English sınavlarına hazırlanırlar.

Okulumuzdaki olumlu ve destekleyici ortam ve her öğrencinin aldığı özel ilgi, Erse Okulları'nın farkının temelini ve başarımızın temel taşlarını oluşturur. Öğrenciler, ilkokuldan mezun olduklarında daha fazla akademik seviyeye ulaşmak için çaba sarf edecekleri güveni hissetmiş olurlar.

ORTAOKUL

Erse Okullarında İngilizce dil öğretiminde Ortak Avrupa Dil Çerçeve Planı (Common European Framework-CEF) esas alınmaktadır. Dersler çağdaş bir eğitim anlayışı çerçevesinde, değişen dünyamıza uygun modern eğitim metotları ile desteklenmektedir. Ortaokulda benimsenen “İletişimsel  Yaklaşım” yabancı dil eğitiminde kişilere iletişim kurdurarak dilin öğrenimini sağlayan öğretim kuramıdır.

Öğrencilerin, öğrenme ortamını, doğal ortamdan en iyi şekilde faydalanmasını sağlayan kültürel projelerle, yabancı dilin çeşitliliğini keşfetmelerini teşvik eder ve gelişimlerine yardımcı olunmaktadır. Öğrencilerimiz derslerde kullanılan materyaller, etkinlikler ve kitaplar aracılığı ile farklı alanlardaki bilgilerine katkı sağlar ve müfredatlar arası bağ kurma ayrıcalığı yaşarlar, Fen Bilgisi derslerini anadilde edinmiş oldukları kazanımların paralelinde İngilizcenin gerçek yaşamın bir parçası olduğunu görür ve işlenen kavramları doğal bir ortamda deneyimleyerek yabancı dilde de edinirler.

Her çocuğun maksimum seviyede ilerleme kaydetmesi amaçlanır. Tüm bu dersler boyunca kazanılan bilgi ve beceriler, ortak ve ayrı ayrı verilen ödevlerle, proje çalışmaları ile uygulaması sağlanır.

Bunun yanında her zaman, sınıf içerisinde konuşmaya teşvik etmek ve cesaretlendirmek için çeşitli aktiviteler ve uygulamalar yapılır.

Tüm programlarımızın uluslararası geçerliliğe sahip olması ilkesiyle ilkokulda başlattığımız Cambridge Üniversitesi dil yeterlilik sınav programları ortaokulda da devam eder.

 1. YABANCI DİL
 2. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak öğrencilerimize yabancı uyruklu öğretmenlerimiz ile İspanyolca ve Almanca eğitimi verilir. İkinci yabancı dil programımızda, Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve (CEFR) programı esas alınır.

Öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olarak yer almasının dil gelişimine de olumlu şekilde yansıdığına inanıyoruz. Öğrencilerin seviyelerine göre hazırlanan ve yaparken keyif alabilecekleri alıştırmalarla hem evde hem de okulda öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Ölçme Değerlendirme Süreçleri

ERSE Okullarında temel amacımız eğitimin kalitesini ve verimliliğini artırmak, eleştirel düşünen, araştıran, geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri ile donanmış bireyler yetiştirmek ve bunu ölçme değerlendirme süreçleri ile takip ederek velilerimizle paylaşmaktır.

Öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarla öğretim programının kazanımları değerlendirilir ve öğrencilerimizden beklenen bilgi, beceri ve tutumların kazanım düzeyleri belirlenir.

Yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek amacıyla hazırbulunuşluk değerlendirmeleri ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlanır, yıl içinde öğrencinin akademik gelişimi takip edilir ve “Kazanım Tarama Değerlendirme” uygulamaları yapılır. Değerlendirme analizlerine göre etüt, grup ya da bireysel destek çalışmaları yapılır.

Akademik Gelişim Raporu (AGR)

İlkokul ölçme değerlendirme süreçleri içinde Akademik Gelişim Raporu ile öğrencilerin sınıf seviyelerinde yer alan kazanımları K12 aracılığıyla raporlanır.  Akademik Gelişim Raporu her dönem sonu velilerimizle paylaşılır.

ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi

ERSE Okulları okulculuk tecrübesini dershane sistemiyle profesyonel bir biçimde entegre ederek ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi ile akademik çalışmalarını uygular ve ortaöğretime geçiş sürecinde öğrencilerini bir sonraki eğitim-öğretim basamağına en donanımlı şekilde hazırlamayı amaç edinir.

ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi, Nişantaşı Özel Eğitim Kurslarının tecrübeli eğitimci kadrosundan oluşan bir sınava hazırlık birimidir. Birim merkezi sınav tercih sonuçlarının açıklandığı son güne kadar yapılacak tüm çalışmaların uygulanmasından sorumludur.  ERSE Akademik Başarı İzleme Merkezi çatısı altında aşağıdaki çalışmalar yapılır;

 • Akademik Çalışmalar
 • Yoğunlaştırılmış Ders Saatleri
 • Sınav Uygulamaları
 • Ödev Uygulamaları
 • Etüt Uygulamaları
 • Sınıf Etütleri
 • Bireysel Etütler
 • Oda Çalışmaları
 • Hafta İçi Akademik Eksik Tamamlama Çalışmaları
 • İleri Seviye Çalışmalar
 • Kurs Programı
 • Soru Çözüm Saati
 • Akademik Kurul Toplantıları
 • Sınava Özel Rehberlik Çalışmaları